Западен Тракийско-Родопски район

Западният Тракийско-Родопски район се формира на територията на Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област под въздействието на редица районообразуващи фактори, решаващо значение от които имат социално-икономическите. Те определят достигнатото равнище на стопанско развитие на територията.Районът на север достига до билото на Стара планина, на запад граничи с Югозападния район ( Рила, долината на р.Места и рида Дъбраш ), на изток – с Източния Тракийско-Родопски район ( Сърнена гора, Старозагорско поле, Източните Родопи ), а на юг границата съвпада с държавната граница с Република Гърция.В тези си граници районът заема територия, възлизаща на 13 622 кв.км. ( 12.3% от територията на страната ).Наемете автомобил от нас и разгледайте красивата природа на този район.

Районът има важно кръстопътно местоположение, което е играло важна роля в стопанското му развитие през всички исторически времена. В него се пресичат диагоналният път от Свищов-Троян-Карлово-Пловдив-Смолян.От  значение са пътните магистрали, свързващи Югозападна България с Българското Черноморско крайбрежие и Република Турция.

Транспорт.Разнообразните природно-географски условия са обусловили развитието а различни видове транспорт.На автомобилния транспорт се пада най-голям дял от превозените товари и пътници.Той има изключително значение за Западните Родопи, където няма условия за изграждане на жп линии.Огромно значение има автомагистрала “Тракия”.Голямо стопанско значение имат електрифициранитежп линии София-Пазарджик-Пловдив-Стара Загора и София-Карлово-Бургас.Пловдивско-Пазарджишкото поле се свързва чрез жп линии и шосе с Карловското поле.Голяма е пропускателната способност на двойната и електрифицирана жп линия София-Пловдив, която е част от международната жп линия Западна Европа-Близкия Изток.Контейнерни терминали има на гара Филипово ( Пловдив ) и в Пазарджик.В Пловдив и Пазарджик вътрешноградският трансорт се осъществява с автобуси и с тролейбуси.Пловдив разполага с гражданско летище.С нашите коли под наем може да посетите тези градове.

Туризмът е бързо развиващ се отрасъл в района.Основно значение има високопланинският комплекс Пампорово, туристическите бази около яз. Батак и Голям Беглик.Балнеолечението е съсредоточено във Велинград, Хисаря, Наречен.За познавателния туризъм голям значение имат историческите и културни паметници в градовете Пловдив, Панагюрище, Батак, Брацигово, Пазарджик, Бачковския манастри и др. Западният Тракийско-Родопски е вторият формиран след Черноморското крайбрежие туристически район.

VN:F [1.9.21_1169]
Оставете своят глас за нашите коли под наем
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Translate »