Източен Тракийско-Родопски район

Източният Тракийско-Родопски социално-икономически район обхваща територията на юг от Стара планина, Казанлъшкото поле, Сърнена гора, Хасковско-Старозагорско поле, Източните Родопи и достига държавната граница с Република Гърция и Република Турция.Площта му възлиза на 13 900 кв.км. или 12,5% от тази на страната.Има типично меридионално разположение, което улеснява икономическия обмен между отделните му части и с другите райони в Южна България. На север икономическите му връзки се осъществяват чрез Хаинбоаз и Шипченския проход с Габровска и Великотърновска област.В границите на Източния Тракийско-Родопски район влизат Старозагорска, Хасковска и Кърджалийска област.
Районът има важно значение за цялостната териториална организация на стопанството на страната.Наред с добивната промишленост бързо развитие в района бележат обработващата промишленост и отраслите на третичния сектор.В резултат на това стопанската му структура показва сравнително висока степен на специализация и комплексност. Икономогеографското положение на района е много благоприятно.Създават се условия за вътрешнорайонно и междурайонно разделение на труда.Важно значение имат първокласните шосейни връзки и жп линията Русе-Стара Загора-Подкова, София-Казанлък-Бургас, Пловдив-Стара Загора-Бургас.
Транспортът е много добре развит в северната и средната част на района.Дължината на пътищата съставлява 12,4% от пътната мрежа на страната, а жп линиите – 8% от републиканската жп мрежа.Голямо значение имат жп линиите София-Казанлък-Буграс, Пловдив-Стара Загора-Нова Загора-Бургас и Русе-Стара Загора-Подкова.Последната има особено голямо вътрешнорайонно значение, чрез нея се обвързва родопската част със северните и централните части на района.
Предстои изграждане на отсечки от автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Марица”.Те са част от транспортен коридор №8.Като големи транспортни възли са оформени градовете Стара Загора,Димитровград,Хасково.
Туризмът се развива с бързи темпове.За това допринасят редица исторически обекти в Стара Загора, Казанлък, Шипка и Ивайловградско, както и обектите в Марица-изток, Кърджали и др.

VN:F [1.9.21_1169]
Оставете своят глас за нашите коли под наем
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Източен Тракийско-Родопски район, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Translate »