Полезна информация

Правилник за движение по пътищата
Нарушения, наказания и санкции:

Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:

1. за водач, за който видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания – до отпадане на основанието за това;

2. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, или е под въздействието на друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца;

3. за извършено немаловажно нарушение на правилата за движение поради незнание – до успешното полагане на проверочен изпит;

4. водач, който извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от един месец;

5. водач, който управлява МПС в нарушение на разпоредбата на чл. 157, ал. 8 – до заплащане на дължимата глоба;

6. водач, който управлява МПС без застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите – до предоставяне на сключена валидна застраховка.

Временно спиране от движение на пътно превозно средство:

1. поради неизправност на управляваното МПС – до отстраняване на неизправността, когато пътното превозно средство е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение; 

2. поради неизправност на управляваното МПС превозващо опасен товар – до отстраняване на несъответствието, когато пътното превозно средство превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар;

3. на собственик, който няма задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите – до сключването й;

4. МПС, което е обозначено с опознавателни знаци за извършване на таксиметрови превози, но не е включено в списък към издаден лиценз или издадено удостоверение за регистрация или не отговаря на изискванията, определени в нормативен акт;

5. когато МПС е със снети шумозаглушители;

6. когато не е заплатена съответната винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата или е залепен невалиден винетен стикер.
Задържане на МПС на отговорно пазене до установяване на собствеността, на регистрирано или подлежащо на регистриране пътно превозно средство, на което идентификационният номер на рамата (шасито), поставен от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване или е променен;

Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е:

1. паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;

2. паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;

3. без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места или са изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство в Министерството на вътрешните работи.

4. временно спиране на дейността на лицата, получили разрешение по реда на чл. 148, чл. 152, ал. 1, т. 3 и чл. 157, ал. 3 – до отстраняване на констатираните нарушения.

Надяваме се екипът на Aidacars  да е помогнал с полезна информация на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

 

VN:F [1.9.21_1169]
Оставете своят глас за нашите коли под наем
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
Полезна информация, 10.0 out of 10 based on 4 ratings
Translate »